favicon

 

Beleidsplan AGON fonds                                       

Wie zijn wij en waarom dit beleidsplan:

Wij zijn de Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland, Twente. (AGON), opgericht 9-5-2016.
Dit beleidsplan heeft als doel: Het vergroten van de inkomsten uit verschillende vormen van fondsverwerving. Meer en meer worden organisaties als de onze afhankelijk van verschillende vormen van fondsverwerving. De subsidie van de rijksoverheid neemt af. Dit vraagt om een herziening op de bestaande werkwijze van de collecte. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat wij samenwerking gaan zoeken met andere organisaties.

Daarom gaan wij ( de activiteitencommissie van de AGON) elk jaar de collecte HandicapNL mede organiseren in een aantal plaatsen.  Een groot gedeelte van de opbrengst gaat naar het Agon fonds: deze is ervoor om mensen met een beperking te helpen met hulpmiddelen/ aanpassingen, als alle voorliggende voorzieningen zijn doorlopen. Afhankelijk van de kosten van de aan te schaffen voorziening kan AGON fonds een bijdrage leveren.

De vereniging/ stichting/ organisatie die de collecte HandicapNL mede helpt organiseren met de AGON ontvangt minimaal 25% van de opbrengst.

Doelstelling AGON FONDS

1. Het werven en beheren van gelden met als doel de verworden middelen te besteden ter ondersteuning van mensen met een beperking die zelf de financieel mogelijkheden niet hebben. Om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving.

Werving van gelden

Agon fonds verwerft inkomsten door:

 1. Het helpen bij de collecte HandicapNL .
 2. Inzet van plaatselijke coördinatoren/ verenigingen voor andere vormen van fondsverwerving zal verder worden uitgewerkt en gestalte worden gegeven.
 3. Giften van particulieren, bedrijven, donateurs, fondsen, organisatie, etc.
 1. Nalatenschap

De uitgaven zullen nooit hoger zijn dan de inkomsten. Ons streven is erop gericht om aan het eind van elk jaar minimaal te beschikken over een bedrag dat gelijk is aan de uitgaven van het afgelopen boekjaar. Op die manier bereiken we dat er geen grote verschillen zitten in de bedragen die we jaarlijks beschikbaar stellen.
Elk jaar zullen we ons inspannen om te bereiken dat onze inkomsten minimaal gelijk blijven aan het peil van inkomsten van de achter ons liggend jaar. Aanvragen die wij in het lopende jaar niet meer kunnen honoreren, omdat het budget al reeds is uitgegeven, wordt deze aanvraag automatisch overgeheveld naar het komende jaar.

Tevens zorgen wij ervoor dat er een continuïteitsreserve is en blijft voor onvoorziene zaken. De hoogte van de reserves en fondsen wordt bepaalt door de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Tenminste 75% van de baten dient te worden aangewend ten behoeve van de doelstelling(en).  Daarbij wordt de verhouding reserves 5%  : fondsen 70% gehanteerd.

Ons streven is dat de omvang van continuïteitsreserve minimaal
€ 2500,00 en maximaal € 5000,00 is.

Besteding van gelden:

Het AGON fonds heeft een eigen rekening NL43ABNA0607591587.

 1. Het bestuur heeft vastgelegd, dat minimaal 75% van de baten dient te worden aangewend ten behoeve van de doelstelling(en). Als bijdrage aan de doelstelling “het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving”  wordt de individuele financiële hulpverlening uitgevoerd. Dit kan mede mogelijk gemaakt worden, door verschillende fondsen, die hiervoor eveneens middelen beschikbaar stellen aan de AGON.
 2. Er moeten (nieuwe) adviseurs worden opgeleid voor de AGON. Dit kan door themagerichte bijscholingen voor deze adviseurs (eventueel openstellen voor anderen tegen vergoeding).
 1. Aanvraag aan AGON fonds: Hiervoor gaan wij een onafhankelijke commissie van 3 adviseurs samenstellen om een aanvraag te beoordelen. Haar /zijn adviseur is er alleen erbij om de belangen van de cliënt te vertegenwoordigen, maar heeft geen stemrecht, dit om belangen-verstrengeling ten alle tijden te voorkomen.
 1. Lotgenotencontact: De acitiviteitencommissie van de AGON organiseert de collecte HandicapNL in een aantal plaatsen en ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding wordt gebruikt om de activiteiten te organiseren. Dit is belangrijk omdat voor veel van onze leden het lotgenotencontact de basis is, die hun sociaal isolement kan voorkomen en die bijdraagt aan een leuke en zinvolle tijdsbesteding
 2. Om onze leden wegwijs te maken in het gebruik van de huidige media als middel voor digitaal lotgenotencontact en in de digitale wereld van internetbankieren, email.

Toezicht op de gelden:

 1. Het beheer van deze rekening is in handen van de penningmeester. Maar meerdere bestuursleden hebben inzicht op de rekening.
 2. Op de jaarlijkse ledenvergadering zal een kascommissie van 2 personen ( en 1 op reserve), elk jaar de financiën controleren. De leden van de kascommissie zitten er maximaal 2 jaar in. Ieder jaar rouleert er 1 lid.

Jaarplan:

 1. Ten aanzien van de collecte zal worden bezien in hoeverre er rendementsverbeteringen te realiseren zijn en hoe de positieve ontwikkelingen in sommige plaatsen kunnen worden vertaald naar andere plaatsen.
 2. Inzet van plaatselijke coördinatoren/ verenigingen voor andere vormen van fondsverwerving zal verder worden uitgewerkt en gestalte worden gegeven.
 3. Voor de collecte zal de samenwerking met andere (kleinere) fondsen worden verkend.

Vrijwilligerswerk:

Eens iets doen voor een ander. Daar wordt iedereen blij van. De vereniging/ lid omdat hij/zij geholpen is en de vrijwilliger omdat het zoveel voldoening geeft. De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel tijd hij/zij wil besteden aan vrijwilligerswerk bij de AGON. Wij zijn overal even blij mee.
Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De dienstverlening voor onze leden zien we als een gezamenlijke missie, waar vrijwilligers volwaardig deel van uit maken.

Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding. Wel kunnen de gemaakte onkosten worden gedeclareerd.
Ook zijn alle vrijwilligers verzekerd tijdens hun werkzaamheden.
1* per jaar zetten we de vrijwilligers in het zonnetje. Ook krijgt iedere vrijwilliger begeleiding om het werk als vrijwilliger goed te kunnen doen. En als het nodig is zorgen wij voor scholing en/of bijscholing.


N.B. Na opgedane ervaring zullen wij zo nodig ons beleidsplan tussentijds aanpassen, dit wordt dan op onze website kenbaar gemaakt.