Het bestuur bestaat uit minimaal 3 (drie) en maximaal 7 (zeven) leden:

Alle bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan de AGON. De leden van het bestuur zijn gehouden om op onafhankelijke wijze het belang van de vereniging te dienen en vervullen hun taak zonder last en ruggespraak en waarborgen de transparantie in het bestuur en van de vereniging AGON.

Lid van  het bestuur kunnen in elk geval niet zijn personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met andere leden van het bestuur.
De bestuursleden van de AGON worden niet in functie gekozen. De gekozen en zittende leden verdelen onderling de verschillende functie’s. Jaarlijks is één bestuurslid aftredend, hiervan is een rooster opgesteld.
Aftredende bestuursleden zijn (onbeperkt) herkiesbaar.

De bestuursleden kunnen een kostenvergoeding krijgen op basis van declaraties.

1. Het bestuur waakt tegen elke vorm van verstrengeling van belangen tussen die van de AGON en die van bestuursleden.

2. Indien een bestuurder meent dat er sprake is (of zal kunnen zijn) van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de AGON, meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter. Indien het de voorzitter betreft dan meldt hij/zij dit terstond aan de secretaris en/of penningmeester.

3. Het lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een ( tegenstrijdig) belang en hoe daarmee wordt omgegaan. Het bestuur beslist zonodig, bij meerderheid van stemmen, of er sprake is van een zakelijke/ familiaire binding.

4.Indien een bestuurder een zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de AGON, heeft zij/hij geen inspraak en stemrecht terzake van het onderwerp waarop deze zakelijke binding betrekking heeft. Evenmin telt hij/zij mee terzake van een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover.

5. Degene bij wie sprake is van belangenverstrengeling mag de organisatie niet vertegenwoordigen voor die zaken waarbij de belangenverstrengeling speelt.

6. Mocht het verenigingsbestuur een besluit willen nemen om een overeenkomst aan te gaan met een instantie of bedrijf waarmee één van de bestuursleden banden heeft, dan mag het bestuurslid in kwestie zich op geen manier bemoeien met dat besluit.

7. Geen van de leden van het bestuur mag (direct of indirect) financieel voordeel genieten uit enigerlei tussen de vereniging en derden gesloten overeenkomst.