favicon

AGON visieplan 2024-2027visie 2024-2027 AGON

Beleidsplan 2018-2022

Beleidsplan 2016-2017

Nijverdal, 22-11-2016

AGON Nijverdal e.o. Beleids- /Activiteitenplan 2016-2017

Inleiding.

Wie zijn wij en waarom dit beleidsplan:

Wij zijn de Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling Nijverdal e.o. (hierna te noemen AGON) en starten door met 74 van de 135 ANGO leden. Wij hopen dat er van omliggende oude ANGO afdelingen die zijn gestopt ( en niet doorgestart zijn), dat daarvan nog een aantal leden lid worden van de AGON.
Wij blijven maar één vereniging, zonder onderafdelingen. Want wij hebben geleerd van de fouten van een landelijke vereniging.

Het huidige bestuur bestaat uit 7 vrijwilligers.

Tevens zijn wij bereid om ons beleidsplan mondeling toe te lichten.

In november 2016 heeft de ledenraad van de AGON het beleidsplan 2016-2017 vastgesteld.

In dit beleidsplan zijn voor de planperiode binnen de statutaire doelstelling de werkdoelen vastgelegd.

Deze werkdoelen wordt hierna kort weergegeven, evenals de stand van zaken vanaf mei 2016. Hieruit vloeien de activiteiten voor 2016/2017 voort. Tegelijkertijd worden deze activiteiten aangevuld met de actueel noodzakelijke activiteiten op basis van verschillende ontwikkelingen.

Bij dit plan moet bedacht worden, dat de reguliere activiteiten op de bekende wijze doorgang vinden en lotgenotencontact daar via tal van gedifferentieerde activiteiten gestalte krijgt.

Werkdoelen 2016-2017

Het ledenbelang staat voor AGON centraal en krijgt uitdrukking door de volgende aspecten:

 • Een zo optimaal mogelijk functioneren tegen zo effectief mogelijk inzet en kosten.
  Zoals de administratie in eigen beheer houden en bij de bestuursleden thuis vergaderen.
 • Door samenwerking versterken van de ledenbelangen, waarbij de organisatie ondergeschikt is aan deze belangen.
 • Er wordt niet meer uitgeven dan dat erin komt, wij kunnen dus niet rood staan. Inkomsten door contributie, donaties, jaarlijkse collecte Hart voor Handicap, ook hopen we in 2017 weer subsidie van de gemeente Hellendoorn per inwonende lid te krijgen.
 • Meerdere bestuursleden hebben inzicht op de rekening.
 • Op de jaarlijkse ledenvergadering in maart zal een kascommissie van 2 personen ( en 1 op reserve), elk jaar de financiën controleren. De leden van de kascommissie zitten er maximaal 2 jaar in. Ieder jaar rouleert er 1 lid.
 • Voor de komende periode worden daarnaast de volgende werkdoelen nagestreefd.
 1. Het vergroten van de cohesie binnen de AGON vereniging. Inmiddels is de vereniging éénduidigheid ontstaan in het gebruik van naam/logo en andere uitingen. Daarnaast is Hart voor Handicap geïntegreerd binnen de AGON en zijn de externe uitingen van AGON en de collecte Hart voor Handicap zijn aan elkaar gekoppeld, waarbij Hart voor Handicap de benaming van een specifieke AGON activiteit is.
 2. Een sterkere focus op de kerntaken. Duidelijk is, dat wij als vrijwilligersorganisatie niet alles kunnen doen, dat wij op basis van onze doelstelling zouden willen doen. Wij worden begrensd door het aantal vrijwilligers. Daarom zal nadrukkelijk gewerkt moeten worden aan de werving van vrijwilligers. Inmiddels zijn o.a. via de promotie activiteiten, via vacaturebanken en via maatschappelijke stages al een paar vrijwilligers aangetrokken.
 3. Er moeten nieuwe adviseurs worden opgeleid. Dit proces moet verder gestalte krijgen door het opstellen van een duidelijk vrijwilligersbeleid. Hierbij speelt de uitvoering van de verschillende kernactiviteiten (lotgenotencontact, voorlichting en advisering) een belangrijke rol. Naast de focus op deze uitkomst is er echter het aspect van ledenwerving, waardoor de vereniging ook aantrekkelijker wordt voor met name jongeren.
 4. Het verbeteren en versterken van de advisering. De advisering van de AGON zal zo mogelijk nog belangrijker worden, dan dat nu al het geval is. De regelgeving wordt complexer, ondersteuningsvormen (MEE, VCP e.d.) worden afgebouwd. Om het advieswerk te kunnen blijven doen zijn er een aantal aanpassingen noodzakelijk. Hierdoor moet een versterking van de advisering optreden. Het accent moet meer komen te liggen op de decentrale regelingen, vanuit de gemeenten. Daarnaast zal de advisering over de inkomensondersteunende regelingen een steeds markanter en belangrijker plek in nemen. Deze herstructurering van de adviesfunctie moet het werk aantrekkelijk en uitvoerbaar houden voor onze vrijwilligers.
 5. Het vergroten van de inkomsten uit verschillende vormen van fondsverwerving. Meer en meer worden organisaties als de onze afhankelijk van verschillende vormen van fondsverwerving. De subsidie van de rijksoverheid neemt af. Dit vraagt om een uitgebreide heroriëntatie op de bestaande werkwijze via de collecte. Naast deze heroriëntatie op de collecte, waarbij samenwerking en bundeling voor de AGON na te streven doelen zijn, zal er intensief gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen, versterken en invoeren van instrumenten als donatie, sponsoring, schenking en nalatenschappen.
 6. Het behouden en het liefst groeien van het ledenaantal is van groot belang. Draagvlak is een van de basisuitgangspunten voor onze organisatie. Ledenwerving dient op alle niveaus binnen de vereniging plaats te vinden. Jongeren zijn en blijven daarbij een duidelijke doelgroep. Het is de bedoeling dat de ledenwerving ook gestalte zal krijgen door de website (www.agon-nijverdal.nl). In het activiteitenplan zijn daarom voorstellen op dit punt verwerkt.
 7. Agonfonds: Is ervoor om mensen met een beperking te helpen met hulpmiddelen/ aanpassingen, als alle voorliggende voorzieningen zijn afgewezen. Hiervoor wij willen een onafhankelijke commissie van 3 adviseurs samenstellen om een aanvraag te beoordelen. Haar /zijn adviseur is er alleen erbij om de cliënt te verwoorden, maar heeft geen stemrecht hierin om belangenverstrengeling te voorkomen. Wij verwachten van de aanvrager dat deze lid gaat worden van de AGON.
 1. Lotgenotencontact

Binnen de AGON is er een activiteitencommissie die per jaar ongeveer 7 activiteiten  organiseert. Dit, omdat voor veel van onze leden het lotgenotencontact de basis is, die hun sociaal isolement kan voorkomen en die bijdraagt aan een leuke en zinvolle tijdsbesteding.

 1. Plan voor vrijwilligerswerk:
  Eens iets doen voor een ander. Daar wordt iedereen blij van. De vereniging/lid
  omdat hij/zij geholpen is en de vrijwilliger omdat het zoveel voldoening geeft.

De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel tijd hij/zij wilt besteden aan vrijwilligerswerk
bij de AGON. Wij zijn overal even blij mee.
Vrijwilliger zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De dienstverlening voor onze leden zien we als een gezamenlijke missie, waar vrijwilligers volwaardig deel van uit maken.

Voor onze leden en voor onze vereniging zijn vrijwilligers zeer waardevol.
De beloning voor vrijwilligerswerk zit hem vooral in de voldoening die het geeft.
Geen enkele vrijwilliger ontvangt loon. Wel worden de gemaakte onkosten
vergoed. Ook zijn alle vrijwilligers verzekerd tijdens hun werkzaamheden.

1* per jaar zetten we de vrijwilligers in het zonnetje. Ook krijgt iedere vrijwilliger
begeleiding om het werk als vrijwilliger goed te kunnen doen. En als het nodig is
zorgen wij voor scholing en/of bijscholing.

Meerjaren Werkplan, zoals opgenomen in het beleidsplan.

Het meerjaren werkplan geeft de concrete speerpunten/doelen aan, die op de verschillende verenigingsniveaus uitgevoerd zullen gaan worden in de komende planperiode. Op basis van enerzijds fysieke mogelijkheden en anderzijds omgevingsfactoren kunnen de verschillende speerpunten tussen de planningsjaren verschuiven.

Ook kunnen de genoemde ontwikkelingen leiden tot andere prioriteitstellingen, i.v.m. uitbreiding van onze doelgroep.

Binnen de reguliere begrotings-en jaarverslagcyclus zal aan deze verschuivingen nadrukkelijk aandacht worden besteed.

 • Het positioneren van de AGON als algemene vereniging voor mensen met een beperking/chronisch zieken met een decentrale structuur. Ook zal worden aangevraagd om in de belastingbrochure van de CG- raad de AGON vermeld te worden. Daarnaast willen we weer nauw samenwerken, waarbij AGON separaat extern optreedt. Dit laatste is o.a. het geval bij de actie “wij willen blijven meedoen”.
 • Het vaststellen van een algemeen begrippenkader en invoeren ervan binnen alle uitingen. Het communiceren van dit begrippenkader binnen de andere verenigingsniveaus en zo nodig reglementen en formulieren aanpassen.
 • Het vergroten van de naamsbekendheid van AGON door:
1. Profilering door standpunten breder en autonomer naar buiten te brengen.
2. Binnen samenwerkingen de AGON bijdrage te benoemen en zichtbaar te maken.
3. Regelmatig nieuwsberichten te laten verschijnen, zoals de vermelding van AGON in   diverse gemeentegidsen, goede doelen gidsen en andere gidsen.
 • Stimuleren van uitwisseling van verslagen tussen alle verenigingen met dezelfde doelstelling.
 • Continu proces, waarbij jaarlijks bij de begroting indien nodig wordt herzien.
 • Het bevorderen van de communicatie, waarbij het uitgangspunt is dat iedere vraag van de leden binnen 5 dagen is afgehandeld, dan wel dat de afhandeling gecommuniceerd is.
 • Het heroverwegen van het gebruik van de huidige media als middel voor digitaal lotgenotencontact. Mogelijk zijn sociale media, als Facebook, Twitter, LinkedIn enz. meer geschikt om onze doelstellingen op dit gebied te realiseren.

In planning voor 2016/2017

 • Het starten van een zo breed mogelijk bijscholingsprogramma gericht op de WMO-ontwikkelingen en de nieuwe Wet Arbeid naar Vermogen.
 • Daarnaast speelt het verkrijgen van voldoende budget voor de intensieve bijscholingscampagne een rol. We gaan proberen om bij andere organisaties mee te liften. Opnieuw In planning voor 2017.
 • Het herstructureren van het advieswerk door invoering van functiedifferentiatie. (Inkomensadviseurs, belastingspecialisten en aangifte-invullers/WAO-WI AWBZ deskundigen, lokale WMO-WWB-WAnV adviseurs).
 • Het organiseren van themagerichte bijscholingen voor adviseurs en WMO-raadsleden (eventueel openstellen voor anderen tegen vergoeding).
 • Het zoeken van samenwerking met andere PG organisaties op het terrein van het advieswerk, waarbij capaciteit en kosten richtlijnen voor de afspraken zijn. Diverse overlegsituaties hebben en zullen plaats vinden, maar hebben tot op heden niet geleid tot concrete plannen gezien fysieke en financiële (on)mogelijkheden.
 • Het trachten te behouden van de informatiefunctie van de CG-raad in welke vorm dan ook voor de samenleving.
 • Het maximaal inzetten op een zo goed mogelijk collecteresultaat, waarbij alle vormen van samenwerking met andere “kleinere” fondsen wordt onderzocht.
 • Verkenning van de mogelijkheden laten zien, dat de aanpak van donateursverwerving onevenredige budgettaire investeringen vergt. Op dit moment wordt de mogelijkheid van donateurs/actie inzet van particulieren mogelijk te maken onderzocht.
 • Het deelnemen aan beurzen en evenementen. Ook nadrukkelijk gericht op werkers in de zorg, zoals huisartsen, thuiszorg e.d. zal een evaluatie plaatsvinden en zullen nieuwe plannen voor 2017 worden bepaald.
 • Het verder uitbouwen van het HUBA netwerk binnen de PGO organisaties en daar nadrukkelijk ledenwerving aan koppelen. Geschied incidenteel, toekomst is mede afhankelijk van de kabinetsplannen.
 • Het verkennen en desgewenst invoeren van het gebruik van sociale media als middel om “andere” doelgroepen, zoals jongeren te benaderen.

Jaarplan 2017

 • Op basis van een nadere prioriteitstelling worden de volgende speerpunten voor 2017 in uitvoering genomen, dan wel zal er een start worden gemaakt met activiteiten ter verbetering van deze speerpunten: Leden werven, collecte, sociaal- en belasting adviseurs en het bijscholen hiervan.
 • Op basis van politiek bestuurlijke onderwerpen zal zowel richting het rijk als richting de gemeenten gecommuniceerd worden over AGON standpunten ten aanzien van o.a. de nieuwe WMO, de participatiewet waaronder de sociale werkvoorzieningen en andere relevante onderwerpen. Dit zal via de sociale media ook gepubliceerd worden.
 • Starten periodiek overleg met de verenigingen met dezelfde doelgroep (eens per jaar met elk bestuur), waarbij uitwisseling van verslagen tussen alle niveaus zal worden gestimuleerd. Het intranet voor bestuurders en adviseurs zal hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Leden bekend maken met en helpen met o.a. in de digitale wereld, internetbankieren, email.
 • De ANBI status vernieuwing zal op zijn consequenties worden beoordeeld en op een juiste wijze worden geïmplementeerd.
 • De bereikbaarheid en communicatie via digitale kanalen zal worden verbeterd en gecoördineerd worden uitgevoerd.
 • Twitter, Facebook en Google Adwords zullen als medium verder worden uitgebreid en geïntensiveerd.
 • De website van ons  (www.agon-nijverdal.nl) hopen wij zo snel mogelijk online te hebben. (juli 2017 de website is weer online).
 • Er zal intensiever en creatiever gekeken worden naar de mogelijkheden om voor onderdelen projectfinancieringen te genereren.

Voorlichting

Gezien de vele wijzigingen binnen het sociale domein zullen er een aantal presentaties worden ontwikkeld en vrijwilligers worden gezocht om deze presentaties zoveel mogelijk in de regio te doen plaatsvinden om mensen te informeren.

Onderwerpen daarbij zijn

 • Organisatie van de zorg na de transities
 • De (nieuwe) WMO
 • De langdurige zorg (AWBZ-nieuwe stijl)
 • De participatiewet (Wajong, WSW, WWB e.d.)
 • Fondsverwerving, enz

Advieswerk

Naar aanleiding van de besluitvorming in de zorg zal de vereniging het advieswerk bezien, evenals de bijscholing van de adviseurs ter hand worden genomen.

Het werven en opleiden van nieuwe sociaal en ook financieel adviseurs zal blijven doorgaan.

Ook hier zullen we de samenwerking zoeken en aangaan met andere vergelijkbare organisaties.

Onze huidige adviseurs blijven onze leden helpen met  de belastingaangiftes en  het sociale advies in de breedste zin. Hierbij maken ze gebruik van diverse fondsen ongeveer 25 stuks die bij ons bekend zijn.

Voor ondersteuning  in juridische zaken, hebben wij een contract afgesloten hebben met een Jurist.

Financiële hulp

Het benaderen van externe fondsen waar nog geen relatie mee is.

Collecte HandicapNL

Het bestuur heeft vastgelegd, dat de kosten van de collecte in principe niet meer dan 20% van de baten uit eigen fondsverwerving mogen bedragen. Eveneens heeft zij uitgesproken, dat minimaal 75% van de baten dient te worden aangewend ten behoeve van de doelstelling(en).

Als bijdrage aan de doelstelling “het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving”  wordt de individuele financiële hulpverlening uitgevoerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt, door verschillende fondsen, die hiervoor eveneens middelen beschikbaar stellen aan de AGON.

Leden met een functiebeperking kunnen een bijdrage in een voorziening aanvragen als zij die niet of niet volledig vergoed kunnen krijgen vanuit alle voorliggende voorzieningen. Er geldt voor de tegemoetkoming wel een toets. De aanvragen kunnen ingediend worden door hulpverleners in het veld. Bijvoorbeeld hulpverleners van MEE, astmaverpleegkundigen of sociaal adviseurs van de AGON. Voor een ieder lid die aan de genoemde eisen voldoet kan een aanvraag worden ingediend.

 • Ten aanzien van de collecte zal worden bezien in hoeverre er rendementsverbeteringen te realiseren zijn en hoe de positieve ontwikkelingen in sommige plaatsen kunnen worden vertaald naar de minder goede plaatsen
 • Inzet van plaatselijke coördinatoren/ verenigingen voor andere vormen van fondsverwerving zal verder worden uitgewerkt en gestalte worden gegeven.
 • Voor de collecte zal de samenwerking met andere (kleinere) fondsen worden verkend.

De vereniging/ stichting die de collecte voor de AGON organiseert ontvangt minimaal 25% van de opbrengst.