favicon   AGON FONDS is voor de toekenning van financiële bijdragen ten behoeve van hulpmiddelen.

Inkomenstoets
Alleen mensen die hun voorzieningen niet zelf kunnen betalen, kunnen financiële hulp van de AGON fonds krijgen. Om te bepalen of dat zo is hanteert het AGON fonds twee inkomenstoetsen:
(1) Woont u zelfstandig, alleen of met uw gezin
(2) Bent u meerderjarig, maar woont u nog bij uw ouders

1. U woont zelfstandig, alleen of met uw gezin,
Dan geldt als uitgangspunt het (gezamenlijke) netto inkomen per maand. Vakantiegeld, eventuele kinderbijslag worden buiten beschouwing gelaten. Van uw netto inkomen kunt u vervolgens de volgende posten aftrekken:
• Extra kosten vanwege de handicap, die niet vergoed worden door een andere instantie.
• De netto woonlasten.
-Voor een huurwoning is dat de bruto huur, min uw huursubsidie.
-Voor een koopwoning is dit het maandelijks bedrag wat u betaald tot een maximum van € 350.

Een bedrag van € 600 als basis leefnorm voor het hele gezin.
Een bedrag van € 450 als basis leefnorm voor een alleenstaande.

Is de uitkomst van de bovenstaande rekensom voor uw situatie negatief (dus: lager dan nul), dan is het inkomen geen beletsel voor eventueel een bijdrage. Is de uitkomst positief, maar u hebt aflossingsverplichtingen in verband met uw handicap of ziekte, dan kan een aanvraag toch in behandeling worden genomen. In bijzondere situaties kan de beoordelingscommissie van deze berekening afwijken.
2. U bent meerderjarig, maar woont u nog bij uw ouders,
Dan wordt uitgegaan van uw eigen inkomen. Gaat het om auto’s of autoaanpassingen, dan wordt het inkomen van de ouders overigens wel betrokken bij de inkomenstoets. Voor studenten geldt dat alleen een bijdrage gegeven kan worden indien ouders niet voldoende draagkrachtig zijn om financieel bij te springen.
De informatie op deze pagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het gaat bovendien om globale informatie, die in uw individuele situatie anders kan uitpakken dan de tekst suggereert. U kunt aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Ook zijn de samenstellers op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige weergave van de betreffende wet- en regelgeving.
Vermogenstoets
Hebt u voldoende spaargeld of vermogen opgebouwd, dan hoeft u geen beroep te doen op de financiële hulp van het AGON fonds. U kunt de kosten dan immers zelf dragen. Voor alleenstaanden is dat bij een vermogen groter dan € 3.000. Voor meer persoonshuishoudens geldt een vermogensgrens van € 6.000. Een kleiner vermogen wordt vrijgelaten.
Bij de bepaling van het vermogen worden de volgende berekeningen toegepast:
Al uw spaartegoeden, spaarfondsen, beleggingen, enzovoorts tellen mee. Hebt u een eigen woning, dan geldt het bedrag volgens de gemeentelijke taxatie voor de Wet Onroerende Zaken, de zogenoemde WOZ-waarde. Hiervan wordt 60% aangemerkt als vermogen. U kunt hier vervolgens het resterende hypotheekbedrag aftrekken. Ook als u een spaarhypotheek hebt, zodat het hypotheekbedrag tot het einde van de looptijd hoog blijft.